Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU KONFERENCJI 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://sklep.forumdewelopera.pl oraz adresu e-mail: biuro@forumdewelopera.pl oraz zasady przeprowadzania i odbywania konferencji organizowanych przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Regulamin jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

2. Organizatorem konferencji jest FORUM DEWELOPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej

§ 2

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY I UDZIAŁU W KONFERENCJI

1. Szkolenia sprzedawane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego znajdującego się pod domeną www.forumdewelopera.pl, a także za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@forumdewelopera.pl  –

poprzez zawarcie Umowy na odległość.

2. Warunkiem przystąpienia do Konferencji jest:

a) zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zamieszczonego na stronie internetowej: www.forumdewelopera.pl, albo

zgłoszenie chęci udziału w Szkoleniu na adres e-mail:

biuro@forumdewelopera.pl,

b) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i złożenie oświadczenia o

chęci udziału w konferencji  z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w

niniejszym Regulaminie,

d) dokonanie terminowej płatności za Szkolenie w terminie.

3. Osoba, która spełni warunki wskazane w § 2 ust. 2 staje się wraz z ich dopełnieniem uczestnikiem konferencji.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu i złożenie oświadczenia o chęci udziału w konferencji – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w konferencji, oznacza zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i rodzi po stronie Uczestnika obowiązek uiszczenia płatności za konferencję w terminie wskazanym przez Organizatora. Za moment zawarcia umowy uważa się zgodnie z treścią art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego, otrzymanie przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o chęci udziału w konferencji– z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w

konferencji, na wskazany adres mailowy: biuro@forumdewelopera.pl bądź za pośrednictwem strony internetowej www.forumdewelopera.pl. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za konferencję.

5. Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona. Organizator poinformuje Uczestnika o braku miejsca na konferencję w terminie 48 godzin od zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji przez uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Formularza Zgłoszenia czy też Zgłoszenia przesłanego na adres e-mail, bez podania przyczyny. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.

8. Cena za wstęp na konferencję wskazana na stronie internetowej jest ceną brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia Formularza przez Użytkownika.

§3. Płatność za konferencję

1. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na uczestnictwo w konferencji, płatne jest z góry jednorazowo zgodnie z ceną podaną na stronie internetowej Organizatora, w terminie 3 dni od dokonania zapisu na szkolenie, nie później jednak niż na 7 dni przed planowanym terminem konferencji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów

poszczególnym Uczestnikom.

3. Po dokonaniu płatności przez Uczestnika, Organizator wystawi rachunek, który

zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Niniejszym Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia rachunku bez podpisu osoby

upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru

rachunku i przesłania jej w formie elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy

wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o

którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora na piśmie.

4. Dokonanie płatności za udział w konferencji jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w konferencji, w przypadku

braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.

5. Cena za udział w konferencji stanowi opłatę za świadczenie usługi w postaci przeprowadzenia konferencji. W cenie tej nie są zawarte żadne świadczenia uboczne związane z pobytem uczestnika w czasie i miejscu odbywania szkolenia jak np. koszty noclegu, wyżywienia, itp., czy też koszty dojazdu oraz powrotu z miejsca gdzie odbywa się konferencja..

§ 4. Prawa i obowiązki

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem

i programem konferencji przed dokonaniem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.

2. Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy najpóźniej na 7 dni przed

planowanym terminem konferencji. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie

Uczestnika, na adres e-mail podany w Formularzu. Wówczas Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów albo prawo uczestnictwa w konferencji w innym terminie i miejscu, wskazanym przez Organizatora. W tym zakresie Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie i dopiero z tym momentem, wymagalne staje się roszczenie o zwrot ceny za udział w konferencji, przy założeniu że wyartykułował żądanie zwrotu uiszczonej kwoty.

3. Organizator zastrzega, że bloki tematyczne programu konferencji, jak również

kolejność ich omawiania, mogą ulec zmianie.

4. Godziny jak i czas podane w programie konferencji, mogą ulec zmianie w trakcie trwania konferencji.

5. Organizator dołoży wszelkiej staranności w zakresie przekazania wiedzy, przy

czym nie odpowiada za jej przyswojenie przez Uczestników.

6. Organizator oświadcza, iż nie wyraża zgody na nagrywanie jakichkolwiek prezentacji jakąkolwiek techniką ani jakiekolwiek, inne niż ręczne, ich utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach danych.

7. Organizator oświadcza, że będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń materiałów konferencyjnych, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.

§ 5. Rezygnacja uczestnictwa w konferencji

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Użytkowników –

Konsumentów uregulowane są w § 6 niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego

paragrafu nie dotyczą zatem Użytkowników – Konsumentów.

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji poprzez odstąpienie od umowy pod warunkiem poinformowania Organizatora o tym fakcie na 21 dni przed wyznaczoną datą konferencji drogą mailową na adres biuro@forumdewelopera.pl, przy czym winien tego dokonać za pomocą swojego adresu e-mail podanego przy Zgłoszeniu.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika w szkoleniu Organizator zwróci 70%

wpłaconej kwoty pod warunkiem, że chęć rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zgłosi na 21 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. Faktura na koszty, o których mowa w zdaniu

poprzednim zostanie wystawiona dla Uczestnika i przesłana na adres podany w

Formularzu.

4. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu upoważnia Organizatora do zatrzymania całej wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, w sytuacji, gdy Uczestnik nie dokonał płatności za udział w konferencji, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za udział w konferencji..

5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę do udziału w konferencji. Fakt ten należy

zgłosić do Organizatora minimum 3 dni przed planowanym terminem konferencji.

6. Uczestnikowi, który dokonał płatności za udział w konferencji, ale nie był na nim obecny i nie zakomunikował tego faktu w terminie wskazanym w ust. 2 i 3 tego paragrafu Organizatorowi pocztą elektroniczną na adres biuro@forumdewelopera.pl, nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w

konferencji.

7. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w konferencji, nie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za udział w konferencji.

8. Organizator potwierdza otrzymanie rezygnacji. Uczestnicy, którzy pomimo

prawidłowego zgłoszenia rezygnacji nie otrzymali potwierdzenia, powinni niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§ 6.Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683) Uczestnik

będący Konsumentem zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający

jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności

oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, lub przesłane na adres e-mail:

biuro@forumdewelopera.pl.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno organizator jak i Konsument są

zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą Konsumenta – przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.

§ 7. Prawa Autorskie i tajemnica handlowa

1.Materiały konferencyjne, treści prezentacji i innych dokumentów stanowiących nośnik treści szkoleń, stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Usługodawcy.

2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań tych materiałów,

stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

3. Niniejszym Uczestnik oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż wszelkie dane dotyczące organizacji i prowadzenia konferencji, w tym w szczególności:

a) dane dotyczące technik i metodologii nauczania,

b) materiały konferencyjne,

c) dane dotyczące prelegentów oraz

d) dane dotyczące Uczestników konferencji

są poufne i stanowią tajemnicę handlową Organizatora.

4. W związku z powyższym zarówno Organizator jak i Uczestnik konferencji zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkiej staranności w celu ochrony i zabezpieczenia wskazanych powyżej danych i korespondencji ich dotyczącej.

§ 8. Rękojmia za wady

1. W zakresie rękojmi za wady świadczonej usługi, zastosowania znajdują przepisy

Kodeksu Cywilnego, w relacji z Konsumentem.

2. W stosunku do Uczestników niebędących Konsumentem, rękojmia zostaje wyłączona.

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie,

przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych danych przez Organizatora konferencji i

inne podmioty z nim współpracujące w związku z organizacją konferencji, jak i

przesyłaniem oferty handlowej Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane podczas

procesu służą wyłącznie do zawarcia umowy i nie są udostępniane innym instytucjom ani

osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.

922).

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanej

konferencji w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi on

odpowiedzialności (za okoliczności niezawinione przez Organizatora uznaje się w

szczególności: awarię, odstąpienie od umowy przez podmiot z którym została zawarta

umowa o najem sali szkoleniowej, chorobę organizatora, wypadek komunikacyjny,

itp.). Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora konferencja

nie będzie mogła odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu konferencji nie

stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie konferencji Uczestnicy

zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

2. Organizator ma prawo zmienić lokalizację konferencji na 3 dni przed planowanym

terminem konferencji, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie

Uczestnika na adres e-mail podany w formularzu.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

4. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas na stronie Organizatora i może być

kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.

5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku przez organizatora poprzez filmowanie i fotografowanie konferencji.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.

922);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1219);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017

r., poz. 880),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

7. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej

wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej –

przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

8. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za

niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie

przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W

pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek

działania związane ze Szkolenie, jak również w miejscach zakwaterowania.

11. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu

rejestracyjnym.

12. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do

rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do

rozwiązania sporu przed mediatorem.

13. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym

do rozstrzygnięcia sporu z osobami niebędącymi Konsumentem będzie sąd właściwy z

uwagi na siedzibę Organizatora. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane

właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej www.forumdewelopera.pl

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla Konsumentów

…………, dnia ……………… r.

(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres do wysłania oświadczenia:

FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że odstępuję od umowy na udział w konferencji, zawartej w dniu …………., z FORUM DEWELOPERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, KRS 0000786485, posiadającym numer NIP 8971866812 oraz numer REGON 383374488, reprezentowanym przez Jarosława Gulewskiego – Prezesa Zarządu oraz Barbarę Ziemba – Członka Zarządu, uprawnionych do reprezentacji łącznej.

Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł

(słownie:. …………………………………………..)

– przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub

– na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_________________

podpis Konsumenta

*brak wskazania sposobu zwrotu środków spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób

jakiego użył Konsument

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Forum Dewelopera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak możesz się skontaktować z Administratorem i uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@forumdewelopera.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: biuro@forumdewelopera.pl  lub kierując pocztę elektroniczną na adres e-mail Administratora

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.

Cel w jakim będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • wykonania umowy sprzedaży wierzytelności,
  • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości,
  • kontaktu z Tobą,
  • w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.  

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych:

1. Niezbędność wykonania umowy.

2. Prawnie uzasadniony interes.

3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej. 

Dane osobowe pozyskane podczas zawierania umowy sprzedaży wierzytelności przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy.  

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi księgowe), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie dotyczy.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.  

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie możesz korzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo sprzeciwu – prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej.

Masz prawo przenoszenia danych osobowych – to prawo przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Poprzez realizację tego prawa możesz otrzymać od Administratora swoje dane przetwarzane na podstawie wyżej wskazanych podstaw w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz też żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale tylko pod warunkiem, iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak też innego podmiotu, któremu chcesz dostarczyć dane.

Masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przysługuje w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.